Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AsTools.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingsrecht 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 - De prijs 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
Artikel 12 - Retourneren 
Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlening 
Artikel 14 - Betaling 
Artikel 15 - Klachtenregeling 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 - Definities 

1) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2) Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van het beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
3) Dag: kalenderdag
4) Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. 
5) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binden de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7) Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht.
8) Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt. 
9) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
10) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 - Identiteit 
Identiteit van AsTools.nl: 

Www.AsTools.nl

Epicurusstraat 33

1064ZP, Amsterdam  
Telefoonnummer: 06-13150303

KVK - nummer: 80799671
BTW - nummer: NL003490761B69 

Email: [email protected]


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AsTools.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen AsTools.nl en de consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van onze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij AsTools.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Artikel 4 - Het aanbod 
4.1 Het aanbod is vrijblijvend. AsTools.nl is gerechtig het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4.3 Als AsTools.nl gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.4 AsTools.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Uiteraard doen wij hiervoor ons uiterste best. 
4.5 Al onze producten zijn voorzien van een E-keurmerk, tenzij anders staat beschreven bij het product.

4.6 AsTools.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.

Artikel 5 - De overeenkomst 
5.1 Een overeenkomst kan enkel tot stand komen na acceptatie van een bestelling van de consument op AsTools.nl, Zolang AsTools.nl geen orderbevestiging heeft verzonden, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Orderbevestigingen zullen via ons automatisch systeem doorgestuurd worden via de mail naar de consument. Door bij ons te bestellen via de website ontstaat er een rechtsgeldige koopovereenkomst. Doordat de bevestiging automatisch wordt verzonden, dient een betaling te volgen. 
5.2 AsTools.nl kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AsTools.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Bij levering van producten:
6.1 Bij aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en niet kan bewijzen het product te hebben teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten: 
6.5 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
6.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
6.7 Indien door middel van een aangekondigde actie op de website gratis producten is verkregen bij uw bestelling en u stuurt uw gehele bestelling retour, dienen ook de gratis producten retour gestuurd te worden. Stuurt u de gehele bestelling retour exclusief de gratis verkregen producten, dan brengen wij het bedrag van de gratis verkregen producten in mindering op het totaal creditbedrag.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terug zending voor zijn rekening. 
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door AsTools.nl. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 
7.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.  

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
8.1 AsTools.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omgeschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 - De prijs 
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
9.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
9.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk -en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en - zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht volgens de foutieve prijs te leveren.
9.5 Kortingen en/of acties kunnen niet worden gecombineerd. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
10.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur versterkte garantie doet niks af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
10.3 Eventuele gebreken aan het product dienen voor einde garantietermijn schriftelijk te worden gemeld aan AsTools.nl. Garantie is per product verschillend, particulieren geldt er een garantie termijn van 2 jaar, voor zakelijke klanten 1 jaar en de duur daarvan wordt indien van toepassing aangegeven bij het product. 
10.4 De garantietermijn gaat in op het moment dat de consument de goederen heeft ontvangen. 
10.5 De garantie geldt niet indien: 
- de consument de geleverde producten zelf heeft geprobeerd te repareren en/of heeft bewerkt of door een derden (geprobeerd) heeft laten repareren en/of bewerken;
- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
11.4 Alle levertermijnen zijn een indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontleden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
11.5 In geval van ontbinding van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt enkel voor pakketpost of brievenbuszendingen met track and tracé. Voor brievenbuspost zonder track and tracé ligt het risico van vermissing en/of schade bij de koper. 

Artikel 12 - retourneren 
12.1 Het artikel wordt enkel vergoed als deze binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst onuitgepakt/ongebruikt en niet beschadigd geretourneerd wordt.
12.2 Het retourpakket wordt enkel in behandeling genomen als het artikel voor retourneren vooraf online is aangemeld doormiddel van het retourformulier, het ongebruikt en onbeschadigd is en de originele verpakking bevat. Product mag enkel getest zijn d.m.v. los aansluiten op de werking ervan en op eventuele (fout)meldingen. Product mag niet geactiveerd zijn of hebben gezeten en/of in gebruik zijn genomen.
12.3 Voeg het bestelkenmerk en/of het factuurnummer toe aan de zending (door bijvoorbeeld de factuur uit te printen en mee te zenden).
12.4 Retourkosten zijn voor de consument.
12.5 Een eventuele terugbetaling vindt doorgaans plaats binnen één week en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde product. 
12.6 U dient een defect, beschadigd of verkeerd geleverd artikel altijd vooraf aan te melden met uitleg d.m.v. foto's en/of video's. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen wij de producten niet retour nemen als zijnde defect, beschadigd of verkeerd geleverd. Indien blijkt wij het product verkeerd geleverd hebben, krijgt u van ons achteraf de retourkosten vergoed. Defecte producten n.a.v. onjuiste en/of onzorgvuldige montage kunnen uiteraard niet retour worden genomen.
12.7 Wanneer u kiest voor vergoeding van het aankoopbedrag van het defecte/foute artikel (in plaats van een vervangend artikel toegestuurd te krijgen), zijn de retourkosten voor eigen rekening. 
12.8 Als u een bestelling heeft geplaatst welke gratis is verzonden (zendingen binnen Nederland boven de €75,-) en u retourneert een deel van uw bestelling waardoor het nieuwe totale order bedrag (oorspronkelijk orderbedrag minus bedrag geretourneerde item(s)) onder de €75,- komt, worden als nog verzendkosten berekend. Deze verzendkosten worden in mindering gebracht op het te crediteren bedrag.

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlening
opzegging
13.1 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), ten alle tijden opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen. 
13.2 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
verlening
13.3 Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 14 - Betaling  
14.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
14.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
14.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 15 - Klachtenregeling 
15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
15.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

15.7 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Kiyoh, deze zal gratis bemiddelen. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

iDEAL MasterCard Visa Bank transfer Bancontact Maestro SOFORT Banking Klarna Pay Later KBC Giropay American Express EPS Visa Electron Belfius Cartes Bancaires
Mijn account
U bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van alle voordelen. Of maak nu een account aan.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...